Thời sự

  • Đức Thánh Cha suy tư về bản chất truyền giáo của Giáo Hội, mời gọi ra đi loan báo Tin Mừng
    Trong huấn từ buổi triều yết chung hôm thứ Tư 17/09/2014, Đức Thánh Cha nói về tính phổ quát và tông đồ của Giáo Hội Công Giáo. Ngài giải thích rằng từ công giáo có nghĩa Giáo Hội là phổ quát, điều đó cho thấy Giáo Hội thể hiện tính công giáo bằng cách loan báo bằng mọi ngôn ngữ, vốn là sự tác động của Lễ Hiện Xuống khi Chúa Thánh Thần ban cho các Tông Đồ và toàn thể Giáo Hội ơn công bố Tin Mừng cứu độ và tình yêu của Thiên Chúa cho tất cả mọi người, cho đến tận cùng trái đất.