bảo vệ sự sống

  • Hôm Thứ Năm 11/7/2019 Tòa Phúc thẩm Liên bang Hoa kỳ đã cho phép Chính quyền Liên bang khởi sự thi hành pháp lệnh phân biệt rõ ràng việc phá thai với việc kế họach hóa sinh sản. Tòa Phúc thẩm chấp thuận giữ nguyên Phán quyết 20 tháng Sáu, bất chấp những người đòi quyền được phá thai như Tổ chức Kế hoạch hóa sinh sản (PPF) và những liên minh của họ trong 20 tiểu bang ở Hoa kỳ cố ra sức đòi quyền được phá thai khi có lý do khẩn cấp.

Trang

Subscribe to bảo vệ sự sống